Yöntem/Öneri

Yöntem/Öneri 1-3 paragraflar

Bu kısım teknik araştırmaları ve literatür taramalarını ele almaktadır. İşaret diline çevrilmesi zor olacağı sebebiyle böyle bir video talebinde bulunulmamıştır.

T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu internet sitesinde ‘’Kadın Kahramanlar’’ üzerine araştırılan anahtar kelimede, karşılaşılan yedi tane metin taranmıştır. Ancak kadın kahramanlara dair bir ize ulaşılamamıştır. Genel çerçevenin Atatürk’ün yaptığı konuşmaların oluşturduğu ve savaşlardan bahsedildiği metinlerle karşılaşılmıştır.

T.C. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu internet sitesinde, Türk Tarih Kurumu internet sitesinin kütüphanesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi internet sitesinde, Dijital Milli Kütüphane’de  bu projenin konusu olan üç kadını ‘’Yirik Fatma, Bitlis Defterdarı’nın Hanımı, Nazife Kadın’’ anahtar kelimeleri bir bir araştırılmış olup hiç sonuca ulaşılamamıştır.

Yöntem/öneri 4-8 paragraflar

Türk Tarih Kurumu internet sitesinin kütüphanesinde ‘’Kadın Kahramanlar’’  anahtar kelimesini aratılıp on bir tane sonuç ile karşılaşılmıştır. Kısa bir tarama sonrası sadece Nezahat Onbaşı ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Onun haricindeki metinlerin genellikle bildiriler üzerine olduğu gözlemlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi internet sitesinde ‘’Kadın Kahramanlar’’ anahtar kelimesini araştırıldığında yirmi iki kayıtta çoğunluğun yabancı dil ve edebiyat üzerine olduğu aynı zamanda kadın kahramanların romanlardaki rollerini inceleyen çalışmalarla karşılaşılmıştır. Fakat bu projenin konu edindiği üç kadın hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Dergipark Akademik internet sitesinde ‘’Kadın Kahramanlar’’ anahtar kelimesini aratılıp tarih ile sınırlandırıldığında yüz yirmi beş tane makale ile karşılaşılmıştır. Karşılaşılan makaleler arasından bu proje konusu ile ilgili olduğunu düşünülen isimleri; Prof. Dr. Afet İnan’la Bir Konuşma, Atatürk Düşüncesi İle Türk Kadının Çağdaşlaşması (Sayfa 304- 310 arasına ulaşılabilmiştir.), ve Kerim Fırat’ın ‘’Adsız Kahramanlar’’ İsimli Tefrikası Çerçevesinde Milli Mücadele’de Antep Savunması olan 4 tane makaleye ulaşıp kısa bir inceleme fırsatı bulunulmuştur. Kerim Fırat’ın ”Adsız Kahramanlar’ İsimli Tefrikası Çerçevesinde Milli Mücadele’de Antep Savunması” başlığı olan makale incelenmesine rağmen sadece erkek kahramanlarımıza dair geniş bir bilgiye rastlanılmıştır.

Dergipark internet sitesinde ‘’Yirik Fatma’’ anahtar kelimesi taratıldığında karşılaşılan yüz on bir makale içerisinden yalnızca ‘’Atatürk ve Türk Kadını’’, isimli çalışma dikkat çekmiştir. İncelenen ‘’Atatürk ve Türk Kadını’’ çalışmasında kendine yer edinmiş Yirik Fatma, Nazife Kadın ve Bitlis Defterdarı’nın Hanımı isimleri geçmektedir. Ancak incelenen çalışmada sadece Kara Fatma adına bilgiler sunulmuştur. Yine aynı sitede ‘’Nazife Kadın’’ anahtar kelimesi aratılmıştır. Ancak kayıtta bulunan yüz seksen beş metinden bir kısmıyla daha önce karşılaşıldığı fark edilip Dergipark Akademik internet sitesinde araştırma kesilmiştir. ‘’Nazife Kadın’’ anahtar kelimesinin tarih alanıyla sınırlandırılmasına rağmen‘’Kadın Kahramanlar’’ olarak aratılan anahtar kelimeden daha fazla sonuç çıktığı gözlenmiştir. Bunun sebebinin siteden kaynaklı bir hata olabileceği düşünülmektedir. Makale sınırlandırmalarına özellikle dikkat edilip bir hata gözlenmemiştir.

Milli Kütüphane’nin kataloğu içerisinde ‘’Kadın Kahramanlar’’ anahtar kelimesi taratılmış olup elli materyal bulunmuştur. Bulunan kaynaklar başlıklardan anlaşılacağı üzere Nezahat Onbaşı, Kara Fatma, Nene Hatun, Kılavuz Hatice, Kastamonulu Erkek Halime, Gördesli Makbule isimleri olan kadın kahramanlarımızdır. Bu projenin konu edindiği üç kadın kahraman hakkında bir metin bulunamamıştır.

Turcademy e-veritabanını tarih kısmıyla sınırlandırılıp taratılan ‘’Kurtuluş Savaşı’ndaki Kadın Kahramanlar’’ anahtar kelimesi üzerine dört adet veriye ulaşılmıştır. Dört verinin bu proje ile ilgisi olmadığı tespit edilmiştir.

Proquest Tez e- veritabanından ‘’Female Protagonist in Kurtuluş War ’’  anahtar kelimesi taratılmış olup 6 metin içerisinden Kurtuluşun Kadınları projesinin konusuna yakın bir metin bulunamamıştır. Proquest e-book veri tabanında tarih kısmıyla sınırlandırıldığında dört adet kitap bulunmuştur. Ancak edindikleri konu sebebiyle ele alınan kadın kahramanlarımız ile ilgili olmadığı düşünülmektedir.

Sobiad Tarama Merkezinde ‘’Kadın Kahramanlar’’ anahtar kelimesi taranmıştır. Karşılaşılan üç sonuç bu projenin konu aldığı kahramanlarla ilgili değildir. Hatta biri ile de Dergipark Akademik ‘de karşılaşılmıştır.

Son olarak da; ULAKBİM Keşif beşinci sayfasına kadar taranmış olup diğer tez tarama merkezlerinde karşılaşılan metinlere genellikle benzediğini fark edilip Kuramsal örneklemde yer alan doyum noktasına gelindiği düşünülerek tez tarama burada bırakılmıştır.

Yöntem/Öneri Öneriler Kısmı

Yapılan bu literatür taramaları kadın kahramanlarımız ile ilgili yapılan çalışmaların azlığını, bilgilerin yetersizliğini göstermektedir. Bunun sonucunda kadın kahramanlarımızı tanıtmak adına;

  • Kadın kahramanlarımız için teknolojik aletlere indirip bilgi alabileceğimiz uygulamalar kurulabilir.
  • Okullarda seminer ve bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerin bu konu hakkında doğru ve yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanabilir.
  • Ülke genelindeki tüm belediyelerde ve belediyelerin sağladığı gençlik merkezlerinde bu konuyla ilgili bilgilendirme yapılabilir.
  • İl Turizm Müdürlüğü ve Valilik ile işbirliği sağlanıp şehrin turizm odaklı bölgelerine Milli Mücadele’de büyük rol oynamış kahraman kadınlarına dair bilgilendirme broşürleri dağıtabilir.
  • Milli Eğitim Bakalanlığı’nca ilköğretim ve ortaöğretim sosyal bilgiler ve tarih derslerinde konu olarak işlenebilir.
  • Kurtuluş Mücadelesi verilen bölgelerimize gerekli izinler alınarak geziler düzenlenmesi ile kahraman kadınlarımızın bulundukları bölgede yerel halktan daha detaylı bilgiler alınabilir.
  • Milli Mücadele’de büyük rol oynamış kadınlarımız hakkında Türkiye Kültür ve Turizm Bakalanlığınca bu konu hakkındaki müzeler çoğaltılabilir.
  • Yerel yönetimlerin bu konuya yoğunlaşması sağlanarak çeşitli etkinlikler düzenlenmesi istenebilir.
  • İlköğretim başta olmak üzere ortaöğretim kurumlarında öğrencilere tiyatro konusu olarak kadın kahramanların rolleri verilerek konular işlenebilir.
  • Az araştırılmış kadın kahramanlarımız ile ilgili televizyon programları, çizgi film, radyo programı, belgesel, film, dizi, yazı dizisi vb. yapımı sağlanabilir.